Doneren

Samen is er veel meer mogelijk dan je denkt

herroepingsrecht (“bedenktijd”)

“U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag (a) waarop u het (laatste) goed fysiek in bezit krijgt (in geval van de koop van een product) of (b) van sluiting van de overeenkomst (in geval van de koop van een dienst).”

“Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Stichting Samen Veilig Ouder Worden, Postbus 146, 1120 AC Landsmeer, info@svow.nl) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.”

“Modelformulier voor herroeping”:

(deze tekst kunt u kopiëren,  invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: Stichting Samen Veilig Ouder Worden          Zuideinde 9          1121 CJ Landsmeer          of          info@svow.nl

Ik [naam klant] deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen of de levering van de volgende dienst(en) herroep: – Dienst besteld op [datum bestelling dienst] / Product ontvangen op [datum ontvangst product] –

Naam klant(en): – Adres klant(en): – Handtekening (alleen nodig indien formulier per post wordt verstuurd) – datum”]

* “Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (m.u.v. eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Voor wat betreft goederen, mogen wij wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug

gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht.

* “In geval u goederen heeft ontvangen, dient u de goederen onverwijld, en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u uw herroepingsrecht heeft uitgeoefend, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. ”

* “U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Voor de producten van Selecta DNA geldt dat de potjes met DNA ongeopend en ongebruikt retour moeten worden gezonden.”

* “U kunt Stichting Samen Veilig Ouder Worden binnen de herroepingstermijn uitdrukkelijk verzoeken met de uitvoering van diensten te starten. Indien u vervolgens binnen de herroepingstermijn herroept, bent u een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan de reeds uitgevoerde diensten.”

Zuideinde 9 1121 CJ Landsmeer Postbus 146 1120 AC Landsmeer T 0900 2002001 (45ct/min) E info@svow.nl
Algemene Voorwaarden Disclaimer Bedenktijd FAQ

© 2016 Stichting Samen Veilig Ouder Worden