Doneren

Samen is er veel meer mogelijk dan je denkt

Algemene voorwaarden

Stichting Samen Veilig Ouder Worden

Download hier de Algemene Voorwaarden.

Artikel 1: Definities In deze voorwaarden worden de volgende termen met hoofdletter geschreven en hebben deze, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, de volgende betekenis:

 1. App: de mobiele applicatie van de Stichting, bekend onder de naam “Veilig Ouder Worden” b. Intellectuele Eigendomsrechten: alle intellectuele eigendomsrechten, daaronder begrepen (maar niet beperkt tot) de octrooirechten, auteursrechten, databankrechten, merkrechten, domeinnaam rechten en knowhow van de Stichting; c. Opdracht: de schriftelijke opdracht van een Opdrachtgever aan de Stichting tot het uitvoeren van Werkzaamheden; d. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon die aan de Stichting een Opdracht heeft gegeven; e. Partijen: de Stichting en de Opdrachtgever; f. Stichting: Stichting Samen Veilig Ouder Worden, statutair gevestigd te Almere en geregistreerd onder KvK nummer 64299465 en geografisch gevestigd aan de Zuideinde 9, 1121 CJ te Landsmeer. g. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van de Stichting; h. Werkzaamheden: de werkzaamheden in het kader van het bevorderen van de veiligheid van de leefomgeving van de Opdrachtgever, bestaande uit het verkopen van producten via de webshop en/of het verrichten van diensten aan de Opdrachtgever.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid Voorwaarden 2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Opdracht. 2.2 Indien één of meer bepalingen in deze Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De nietige of vernietigbare bepaling zal door de Stichting worden vervangen door een werkbare bepaling, die in haar nieuwe formulering de oorspronkelijke essentie zoveel mogelijk benadert.

 

Artikel 3: De Opdracht 3.1 Een Opdracht wordt schriftelijk verstrekt. 3.2 Als bewijs voor een schriftelijk verstrekte Opdracht gelden onder meer een schriftelijke mededeling door Opdrachtgever en een schriftelijke opdrachtbevestiging door de Stichting. 3.3 Een Opdracht die bestaat uit het verrichten van diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. 3.4 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie waarvan de Stichting aangeeft dat deze noodzakelijk is, of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van de Opdracht, tijdig aan de Stichting wordt verstrekt. 3.5 Bij de uitvoering van de Opdracht zal de Stichting de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. 3.6 Is voor de uitvoering van bepaalde Werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever de Stichting derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. De Stichting dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3.7 Met de Werkzaamheden zal worden aangevangen indien de Stichting de betaling in goede orde heeft ontvangen. In het geval de Opdrachtgever 50% van de koopprijs achteraf betaalt, zal met de Werkzaamheden worden aangevangen indien de Stichting deze betaling in goede orde heeft ontvangen.

 

Artikel 4: Herroeping 4.1 Opdrachtgever heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag (a) waarop de Opdrachtgever het (laatste) goed fysiek in bezit krijgt (in geval van de koop van een product) of (b) van sluiting van de overeenkomst (in geval van de koop van een dienst). 4.2 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet Opdrachtgever aan de Stichting (Stichting Samen Veilig Ouder Worden, Postbus 146, 1120 AC Landsmeer, info@svow.nl) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen. Opdrachtgever kan hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het dat Opdrachtgever een mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken. 4.3 Als Opdrachtgever de overeenkomst herroept, ontvangt Opdrachtgever alle betalingen die tot op dat moment zijn gedaan, inclusief leveringskosten (m.u.v. eventuele extra kosten ten gevolge van een keuze voor een andere wijze van levering dan de door de Stichting geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat de Stichting op de hoogte is gesteld van de beslissing de overeenkomst te herroepen, van de Stichting terug. Voor wat betreft goederen, mag de Stichting wachten met terugbetaling tot de goederen zijn terug gekregen, of Opdrachtgever heeft aangetoond dat de goederen zijn teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. De Stichting betaalt terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie is verricht. 4.4 In geval Opdrachtgever goederen heeft ontvangen, dient Opdrachtgever de goederen onverwijld, en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop het herroepingsrecht is uitgeoefend, aan de Stichting terug te zenden of te overhandigen. Opdrachtgever is op tijd als de goederen zijn teruggestuurd voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van Opdrachtgever. 4.5. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de waardevermindering van het goed die het gevolg is van het gebruik van het goed dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Voor de producten van Selecta DNA geldt dat de potjes met DNA ongeopend en ongebruikt retour moeten worden gezonden. 4.6 Opdrachtgever kan de Stichting binnen de herroepingstermijn uitdrukkelijk verzoeken met de uitvoering van diensten te starten. Indien Opdrachtgever vervolgens binnen de herroepingstermijn herroept, is een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan de reeds uitgevoerde diensten.

 

Artikel 5: Betaling en Levering 5.1 De Opdrachtgever kiest voor volledige vooruitbetaling indien expliciet gekozen wordt voor een digitale betalingsmethode in de betalingsomgeving op de website van de Stichting. Opdrachtgever kan er in de digitale betalingsomgeving ook altijd voor kiezen om 50% van de koopprijs achteraf te betalen. Met betrekking tot Werkzaamheden die achteraf door de Stichting gefactureerd worden, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door de Stichting aan te geven wijze. De Stichting is gerechtigd om periodiek te factureren. 5.2 Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Stichting is gewezen op de te late betaling en de Stichting de Opdrachtgever een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14- dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de Stichting gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De Stichting kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages. 5.3 De Stichting zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Opdrachtgever hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. 5.4 Na ontbinding conform het vorige lid zal de Stichting het bedrag dat de Opdrachtgever betaald heeft onverwijld terugbetalen.

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid 6.1 Behoudens in geval van opzet of grove schuld, is de Stichting niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door haar verrichte Werkzaamheden. 6.2 De Stichting is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Stichting is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. 6.3 Indien door de uitvoering van een Opdracht door de Stichting schade wordt veroorzaakt waarvoor de Stichting aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot eenmaal de factuurwaarde van de Opdracht. 6.4 De Stichting is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade.

 

Artikel 7: Gebruik applicatie 7.1 Als onderdeel van de Werkzaamheden kan de Stichting aan Opdrachtgever een licentie verstrekken om gebruik te maken van de App. 7.2 Via de App kunnen waardevolle bezittingen worden vastgelegd in een persoonlijk digitaal dossier, welke in een beveiligde dataomgeving worden opgeslagen. Opdrachtgever blijft te allen tijden eigenaar van de inhoud van het digitale dossier. 7.3 Om gebruik te kunnen maken van de App moet de mobiele telefoon of tablet met GPS van Opdrachtgever aan staan, niet in vliegtuigmodus staan, moet het verbonden zijn met het internet en dient de GPS locatie van Opdrachtgever bekend te zijn doordat het toestel dit signaal uitzendt. Omdat de App een internet verbinding nodig heeft, kan het gebruiken van de App kosten met zich brengen. De telefoonaanbieder kan Opdrachtgever meer vertellen over deze kosten.

 

Artikel 8: Licentie en IE rechten 8.1 De aan Opdrachtgever verstrekte licentie voor de App is beperkt tot een niet-overdraagbare licentie op grond waarvan Opdrachtgever gerechtigd is de App te gebruiken op de wijze als omschreven in artikel 6. Bij gebruik van de App is het niet toegestaan om:

  1. de applicatie op een niet door Opdrachtgever gehouden apparaat te installeren;
  2. de applicatie op een netwerk of anderszins beschikbaar te maken voor derden;
  3. de applicatie te verhuren of te verkopen;
  4. de applicatie, een deel van de applicatie of de handelsmerken van de Stichting op enige manier te kopiëren of te wijzigen;
  5. een sub-licentie tot het gebruik van de applicatie te verstrekken; en
  6. de applicatie aan te passen, de source code te achterhalen en/of afgeleide werken van de applicatie te ontwikkelen.

8.2 De App en alle Intellectuele Eigendomsrechten in verband met de App zijn eigendom van de Stichting. 8.3 De Opdrachtgever zal deze rechten respecteren en geen van de Intellectuele Eigendomsrechten gebruiken anders dan voor normaal gebruik van de App zoals omschreven in artikel 6. 8.4 De licentie eindigt zodra deze door de Stichting of Opdrachtgever wordt beëindigd. De Stichting heeft het recht de licentie per direct te beëindigen in geval van schending van deze Voorwaarden.

 

Artikel 9: Privacy en locatie 9.1 Opdrachtgever geeft de Stichting hierbij ondubbelzinnige toestemming om de door Opdrachtgever verstrekte informatie (inclusief persoonsgegevens) te verwerken, bewaren en gebruiken voor zover redelijkerwijs nodig of gewenst voor de Opdracht en het juist doen werken van de App, alsmede voor het verder ontwikkelen van de App, het toezicht houden op bankrekening(en) van Opdrachtgever en aanverwante producten. De Stichting verwerkt de verstrekte persoonsgegevens met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 9.2 De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats in het kader van het bevorderen van de veiligheid van de leefomgeving van de Opdrachtgever, en is in het bijzonder gericht op de volgende activiteiten/doelstellingen:

 1. het geven van voorlichting over ouderenuitbuiting;
 2. het vastleggen van waardevolle bezittingen in een digitaal dossier, toegankelijk via de App;
 3. het toezichthouden op de bankrekening van de Opdrachtgever;
 4. het ter beschikking stellen van preventieve maatregelen om ouderenuitbuiting tegen te gaan, waaronder het verkopen van synthetische DNA markeringsmateriaal; en
 5. het plegen van nazorg aan slachtoffers van ouderenuitbuiting en het doen van aangifte van een vermoeden van een gepleegd strafbaar feit bij een opsporingsambtenaar

9.3 Voor het functioneren van de App is het nodig dat de Stichting op de hoogte is van de locatie van de mobiele telefoon of tablet met GPS van Opdrachtgever. Met deze gegevens kan de Stichting monitoren op welke locatie het digitale dossier met persoonlijke bezittingen wordt ingezien, en de Opdrachtgever zo nodig op de hoogte stellen van een vermoeden van misbruik. Gebruik van de App zonder locatiegegevens is niet mogelijk. De Stichting verwerkt deze locatiegegevens als persoonsgegevens en aldus met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 9.4 Voor het functioneren van de App is het nodig om een foto te nemen van Opdrachtgever en eventuele vertrouwenspersoon bij het openen van de App. Dit gebeurt met software voor gezichtsherkenning. Met deze foto kan de Stichting monitoren of het digitale dossier met persoonlijke bezittingen wordt ingezien door Opdrachtgever en eventueel de vertrouwenspersoon, en de Opdrachtgever zo nodig op de hoogte stellen van een vermoeden van misbruik. Opdrachtgever gaat hierbij akkoord met het nemen van een foto met gezichtsherkenning software bij het openen van de App.

9.5 De stichting Samen Veilig Ouder Worden is ingeschreven bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder meldingsnummer m1622216.

 

Artikel 10: Opzeggen overeenkomst 10.1 Partijen kunnen een Opdracht die voor onbepaalde tijd is aangegaan, te allen tijde schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. 10.2 Partijen kunnen een Opdracht die voor bepaalde tijd is aangegaan, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. 10.3 Een Opdracht die voor bepaalde tijd is aangegaan mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de Opdrachtgever te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van één maand. 10.4 Als een Opdracht een duur van meer dan een jaar heeft, mogen Partijen na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van één maand opzeggen.

 

Artikel 11: Toepasselijk recht en forumkeuze 11.1 Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en de Stichting is Nederlands recht van toepassing. 11.2 Alle geschillen, voortvloeiend uit of verband houdend met, de overeenkomst tussen de Stichting en de Opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam, tenzij de wet een andere rechtsgang dwingend voorschrijft.

 

Zuideinde 9 1121 CJ Landsmeer Postbus 146 1120 AC Landsmeer T 0900 2002001 (45ct/min) E info@svow.nl
Algemene Voorwaarden Disclaimer Bedenktijd FAQ

© 2016 Stichting Samen Veilig Ouder Worden